• Kontakt

Översvämning

Långvariga och kraftiga regnperioder kan orsaka översvämningar i de större vattendragen och under vårfloden kan snabb snösmältning öka översvämningsrisken. Kraftiga skyfall kan snabbt orsaka lokala översvämningar framförallt i mindre vattendrag och tätorter när dagvattensystemen översvämmas.

Skydda dig och din fastighet mot översvämning

När snö och isar smälter på våren kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall kan orsaka lokala översvämningar.

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Om översvämningen hindrar dig att lämna huset eller en plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Trottoarkanter, refuger och brunnar utan lock är också faror som kan finnas dolda under det strömmande vattnet.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda dig själv och din egendom.

Vid större översvämningar kan risken öka för ras och skred samt för transportstörningar och strömavbrott. Vid översvämningar händer det att dricksvattnets kvalitet påverkas.

Förberedande åtgärder som du kan vidta om du vet med dig att du bor i områden som riskerar att översvämmas:

  • Flytta värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Hyr eller köp pumpar i god tid innan en översvämning hotar. Träna på att använda pumparna i förväg.
  • Planera för barriärer. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar.
  • Kontrollera din försäkring.

Om smältvatten inte får plats i VA-ledningarna kan det tränga in i byggnader även om du inte bor vid vattendrag:

  • Förhindra att vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem, exempelvis genom att ha avstängningsbar golvbrunn eller backventil på avlopp. Din VA-leverantör eller försäkringsbolag kan ha täcklock att låna ut, eller köp ett eget täcklock från närmaste VA-butik. Det finnas ett antal täcklock på brandstationen i Malung och hos Länsförsäkringar samt på biblioteket i Sälen..

Malung-Sälens kommun tillhandahåller även sandsäckar och sand vid brandstationens parkering i Malung och vid Dalaboden i Sälens by. Ta med buntband och spade.

Film: Skydda ditt hus mot översvämning.

Direktiv för översvämningsrisker

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har identifierat 18 tätorter i landet där man bedömer att översvämningsrisken är betydande. I Dalarnas län gäller det bland annat Malungs tätort och Vansbro tätort.

Steg 1. Preliminär bedömning av översvämningsrisker

I Dalarnas län ingår Malungs tätort, Vansbro tätort och Falu tätort.

Steg 2. Hot- och riskkartor

För de 18 orterna med betydande översvämningsrisk har MSB och länsstyrelserna under 202-2013 tagit fram hot- och riskkartor.

Steg 3. Riskhanteringsplaner

I det tredje steget ansvarar Länsstyrelsen för framtagande av riskhanteringsplaner för de tre tätorterna. Riskhanteringsplanerna beskriver hur de översvämningsrisker som identifierats med hjälp av hot- och riskkartor ska hanteras. Planen innehåller mål och åtgärder för att minska riskerna för människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet.

Sidan uppdaterad 2021-06-22 av