• Kontakt

Eggarnas rekreationsområde

Eggarna, ett unikt och naturskönt område i Yttermalung. Syftet med reservatet är att bevara och öka den biologiska mångfalden, att skydda de säregna sandåsarna samt att öka rekreationsvärdet och tillgängligheten.

Strax norr om byn Eggen i Yttermalung ligger detta tätortsnära skogsområde.

Här finns vissa naturvärden, men området har skyddats främst för att bevara möjligheterna till att vistas i området för ortsbefolkning och allmänhet.

Genom området löper den geologiskt intressanta Malungsåsen, som med sina skarpa åsryggar gett namn åt området - Eggarna. De i området befintliga åsgravarna och åsryggarna är helt opåverkade av älvloppets senare utveckling efter istiden och är därmed unika för Västerdalälven.

Inom reservatet är det inte tillåtet att:

  • Förstöra eller skada fasta naturföremål
  • Skada växande eller döda, stående eller ikullfallna träd och buska
  • Gräva upp växter, insamla mossor, lavar och vedsvampar
  • Köra motordrivet fordon i terrängen
  • Elda på annan än anvisad plats
  • Klättra i boträd eller på annat sätt störa djurlivet
Sidan uppdaterad 2021-08-18 av