Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 143-169
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2020-10-21 §§ 143-169.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kungörelse om granskning - Polisstation i Sälen.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentPolisstation i Sälen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen.

  Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation i Sälens by.

  Välkommen på granskningsmöte!

  På grund av coronapandemin kommer antalet deltagare vara begränsade och det finns därför möjlighet att delta vid på olika tider.

  TID: Torsdagen den 29 oktober, kl 18.00-19.00 alternativt kl 19.00-20.00

  PLATS: Centrumhuset, Sälen

 3. Kungörelse om granskning - Bostäder vid Granfjällsliften i Stöten.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentBostäder vid Granfjällsliften
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggning, ca 1 km nordost om Stöten centrum.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fastighetsindelning av ett kvarter inom en tidigare antagen
  detaljplan. Befintlig byggrätt föreslås behållas men användningen ändras från Hotell/lägenheter till
  Bostäder och Tillfällig vistelse.

 4. Kultur-och fritidsnämndens 2020-10-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 49-62
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareMona Enqvist
  Nedladdningsbart protokollKFN 2020-10-19 §§ 49-62.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunstyrelsen 2020-10-06
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 141-167
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKS 2020-10-06 §§ 141-167.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Meddelande om antagande - Ändring Sälen , söder om Elljusvägen.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentÄndring Sälen, Söder om Elljusvägen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Miljö -och stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun beslutade 2020-10-01 § 97, att anta Ändring av detaljplan för Sälen, söder om Elljusvägen, Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2020-10-19.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun                                                                                               Stadsbyggnadskontoret                                                                                                                    Box 14                                                                                                                                               782 21 Malung

  Eller med e-post: plan@malung-salen.se

 7. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2020-10-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 94-108
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSN 2020-10-01 §§ 94-108.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunfullmäktige 2020-10-26
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTitti Hedin Kvick
  DokumentKF 2020-10-26.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kungörelse om granskning - Stugby på del av Berga 9:3.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentStugby på del av Berga 9:3
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Berga 9:3 är nu föremål för granskning med berörda myndigheter och sakägare enligt PBL 5:11. Planområdet är beläget i Berga by ca 500 meter öster om området för Vasaloppsstarten och gränsar i sydväst mot Bergavägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en stugby med ca 20 mindre fritidshus på del av fastigheten Berga 9:3.

 10. Valnämnden 2020-10-05
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 37-39
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollVN 2020-10-05 §§ 37-39.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Valnämnden 2020-09-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§ 36
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollVN 2020-09-28 § 36.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Socialnämnden 2020-10-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 63-72
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2020-10-07 §§ 63-72.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Kungörelse om granskning - Handelsområde i Stöten centrum.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentHandelsområde Stöten Centrum
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar.

  Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan blir aktuellt.

 14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-22
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 255-289
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2020-09-22 §§ 255-289.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Kungörelse om granskning - Orrmyrheden 1:2 m fl.
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentOrrmyrheden 1:2 m fl
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet omfattar fastigheterna Orrmyrheden 1:2, 2:1, 2:2 samt delar av fastigheten Grönland 61:4.

  Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en byggnad för näringslivet, bl a besöksnäringen, i tre plan på fastigheten Orrmyrheden 2:2. En ny tankstation med tvättmöjligheter på Orrmyrheden 2:1 samt en utveckling av befintligverksamhet för bilservice och bilförsäljning på fastigheten Orrmyrheden 1:2. En mindre del av fastigheten Grönland 61:4 omfattas även av detaljplanen. Inom dessa delar planeras in - och -utfart från tankstationen samt parkeringsytor för besöksnäringen.

Sidan uppdaterad 2020-10-27 av