• Kontakt

Frågor och svar gällande dispens av slamtömning

Den som nyttjar en fastighet i Malung-Sälens kommun kan söka undantag (dispens) från de ordinarie slamtömningsintervallen.

Nedan listas några vanliga frågor och svar angående slamtömningsdispenser.

Var hittar jag ansökningsblanketten?

För att ansöka om dispens krävs att rätt blankett fylls i och att alla uppgifter Miljönämnden efterfrågar uppges. Blankett hitter ni längst ner på sidan, ni kan även hämta en blankett hos miljökontoret. Miljökontoret kan besökas i kommunhuset på Lisagatan 34 i Malung.

Kostar det något att ansöka om slamdispens?

Miljönämnden tar ut en avgift för prövningen av dessa ansökningar enligt en taxa. Normalt tas en avgift motsvarande en timmes handläggningstid ut (aktuell taxa hittar ni längst ner på sidan).

Om ansökan inte är korrekt ifylld, exempelvis om information saknas, kan inte miljökontoret handlägga ansökan. Sökanden måste då kontaktas vilket innebär att det tar ytterligare handläggningstid, Miljönämnden har då möjlighet att ta ut avgift för den faktiska handläggningstiden. Det är därför väldigt viktigt att all information som krävs är ifylld i ansökan, kontakta hellre miljökontoret vid frågor än att viss information utelämnas!

Fastigheten besöks inte, måste jag ha slamtömning då?

Om fastigheten inte besöks under en sammanhängande period av minst 1 år kan man söka uppehåll i hämtning. Detta innebär att slamtömning uteblir under tiden uppehållet gäller.

Uppehåll i hämtning är en tillfällig åtgärd, därav ges enbart uppehåll om tre år i taget. Det kan exempelvis handla om utlandsvistelse, sjukdom, dödsbo eller om fastigheten är på gång att säljas.

Det är den sökandes ansvar att hålla koll på när de tre åren har gått ut och i god tid ansöka om uppehåll igen om fastigheten fortsättningsvis inte besöks. Uppehåll i hämtning kan ges för slam från slamavskiljare eller sluten tank. Slamavskiljaren eller den slutna tanken ska vara tömd innan uppehåll i slamtömning beviljas.

Vad gör vi om fastigheten inte besöks och inte kommer att besökas?

Om fastigheten inte besöks och inte kommer att besökas under många år, exempelvis om bostadshuset är i sådant skick att det inte går att bo där, finns möjlighet att ”plugga” avloppet. Det innebär att man kopplar bort anslutningen till avloppsanläggningen och WC och/eller bad-disk- och tvättvattnet kan då inte användas på fastigheten, slamtömning krävs därav inte.

Bevis angående pluggning skickas in till miljökontoret, som informerar VA-bolaget om att slamtömning inte krävs av avloppsanläggningen.

Vi besöker fastigheten väldigt sällan, kan vi få mer sällan slamtömning då?

Om fastigheten besöks sällan och av få personer, som innebär att det blir en låg belastning på avloppsanläggningen går det att ansöka om förlängt hämtningsintervall. Förlängt hämtningsintervall innebär att tömning sker men med längre tid mellan tömningarna än normalt.

Förlängt hämtningsintervall kan beviljas under förutsättning att slamavskiljare har låg belastning och att det inte uppstår olägenhet för människors hälsa eller miljön. Det krävs även att slamavskiljaren är rätt dimensionerad.

När är anläggningen rätt dimensionerad?

För att förlängt hämtningsintervall ska kunna beviljas krävs bl.a. att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad.

WC: slamavskiljare behöver vara en trekammarbrunn eller likvärdig anläggning med en våtvolym på minst 2 m2

Bad-, disk- och tvättvatten: minst en tvåkammarbrunn med en våtvolym på minst 1 m2

För att miljökontoret ska kunna bedöma om anläggningen är rätt dimensionerad måste följande uppgifter lämnas:

  • Vad är anslutet till avloppsanläggningen (WC och/eller bad-, disk- och tvättvatten)
  • Hur är avloppsanläggningen utformad (t.ex. vilken slamavskiljare)
  • Hur stor är slamavskiljaren (m3)

När är det låg belastning på en anläggning?

Låg belastning innebär att det inte kommer någon större mängd avloppsvatten till anläggningen, det är helt enkelt ett fåtal personer som besöker fastigheten under en kortare period av året. Bedömningen av om belastningen är låg beror även av storleken på anläggningen.

Exempelvis kan det handla om två personer som besöker fastigheten under en semesterperiod på åtta veckor. Det kan även vara fler som besöker fastigheten under en kortare period.

Vilket intervall på förlängt hämtningsintervall kan beviljas?

Ordinarie tömning av slamavskiljare med anslutet WC är varje år, för slamavskiljare med anslutet bad-, disk- och tvättvatten är normal tömning vartannat år. Vid förlängt hämtningsintervall kan som längst medges tömning enligt följande:

  • WC – vartannat år
  • Bad-, disk- och tvättvatten – som längst vart fjärde år

Längre intervall än ovanstående kan inte beviljas enligt de lokala avfallsföreskrifterna.

Det är WC anslutet till en tvåkammarbrunn, varför får vi inte förlängt hämtningsintervall?

Förutom att det ska vara låg belastning på anläggning, krävs det även enligt de lokala avfallsföreskrifterna att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad i enlighet med gällande lagstiftning, för att förlängt hämtningsintervall ska kunna beviljas. (För information vad detta innebär, se ovanstående fråga och svar.) För att en tillräcklig avskiljning av slam ska ske i slamavskiljaren krävs att en trekammarbrunn används då WC är anslutet till denna.

Om slamavskiljning inte sker i tillräcklig grad finns risk för att slam följer med ut i den efterföljande reningen och sätter igen denna så den inte fungerar som den ska. På så sätt kan näringsämnen och tarmbakterier (exempelvis E. coli) spridas i miljön och påverka badplatser och eventuellt närliggande dricksvattenbrunnar negativt.

I det fall ansökan inte kan beviljas för att anläggingen inte lever upp till gällande lagstiftning uppmanas fastighetsägaren åtgärda detta, se här för information om hur du kan gå tillväga. När anläggningen är åtgärdad och lever upp till gällande lagstiftning kan ansökan om förlängt hämtningsintervall sökas.

Varför måste ni veta när senaste slamtömning skedde?

För att miljökontoret ske kunna avgöra under vilket år nästa slamtömning av anläggningen ska ske, måste information om senaste tömningen anges i blanketten.

Vid ansökan om uppehåll i hämtning krävs att tömning sker innan uppehållet inleds, om slamtömning inte har skett efter att fastigheten slutade besökas måste en slamtömning utföras innan uppehållet inleds.

Om man är osäker på när det skedde kan VA-bolaget Vamas kundservice kontaktas på telefon 0280-185 80.

Hur gör jag om jag är osäker på vad jag har för anläggning på fastigheten?

Det är fastighetsägarens ansvar att veta vad det finns för anläggning på fastigheten. Om man inte har kännedom om det rekommenderas i första hand att man tittar på fastigheten och i slamavskiljaren. Behöver man hjälp att tolka vad det är man ser, kan miljökontoret kontaktas för rådgivning.

I miljökontorets register kan det finnas information om anläggningen, information finns i de fall det finns tillstånd för anläggningen eller om anläggningen har inventerats.

Hur mäter jag volymen på slamavskiljaren?

Mät diametern på slamavskiljaren, räkna ut radien (halva diametern). Mät djupet från botten och upp till slammets yta (utloppsröret). Mäter du i meter får du volymen i m3 direkt.

Beräkna: radien x radien x 3,14 x djupet = volymen

Räkneexempel:
Diameter 1,2 m, djup 1,8 m
Radien = diametern / 2 = 0,6 m
0,6 x 0,6 x 3,14 x 1,8 = volymen
1,13 x 1,8 = 2,03

Slamavskiljarens volym är då 2 m³.

Hur vet jag om det är en en- två- eller trekammarbrunn?

I ansökan ombeds du att fylla i om avloppsanordningen är försedd med en två- eller 3 kammarbrunn, alternativt annan slamavskiljning. Denna fråga finns då det är viktigt att avloppsvattnet genomgår en slamavskiljning som fungerar och att den är rättdimensionerad. För att ta reda på vilken avskiljning som finns i just din brunn måste du lyfta på locket och kolla ned i brunnen. Ser du någon typ av vägg eller avskiljning? En vägg tvärs över betyder att det är en tvåkammarbrunn. Ser skiljeväggen mer ut som ett T har du en trekammarbrunn. (se bild nedan som exempel, där vyn är ovanifrån).

Kammarbrunnar
Sidan uppdaterad 2019-05-28 av