• Kontakt

Fördjupningar av översiktsplanen

Fördjupningar av översiktsplanen eller Fördjupade översiktsplaner görs för mindre delar av kommunen, där förhållandena är mer komplicerade och behöver detaljeras mer än vad som kan göras i översiktsplanen.

En fördjupad översiktsplan är en del av den kommuntäckande översiktsplanen och ger tillsammans med den och dess tematiska tillägg vägledning för framtida detaljplanering och andra beslut som rör mark- och vattenanvändning. Fördjupade översiktsplaner görs för områden där mer detaljering krävs än av vad översiktsplanen kan ge, samtidigt är planeringen mer övergripande än vad detaljplanering är.

I Malung-Sälens kommun finns fördjupningar för flera av skidanläggningarna men även för ett par utbyggnadsområden och ett friluftsområde.

För närvarande pågår arbete att ta fram nya fördjupningar av översiktsplanen för Stöten, motsvarar Granfjällsstöten nedan, och Kläppen, motsvarar Gusjön - Fiskarheden nedan.

Läs mer om pågående planering här

Sidan uppdaterad 2020-02-18 av