• Kontakt

Användning av schaktmassor

Är du privatperson eller företagare och ska använda dig av schaktmassor som blivit över vid byggarbetsplatser, ombyggnationer eller liknande? Här ges kort information över de lagstiftningar som råder vid masshanering, samt vilka frågeställningar som du ska ställa dig innan du hanterar massor. Hanteringen kan kräva en anmälan till Miljö- och/eller Stadsbyggnadskontoret.

Är det avfall eller produkt

När man pratar om schaktmasshantering är det viktigt att skilja på avfall och produkt.

  • Avfall i form av massor (nedan benämnt massor) är något som har uppkommit i samband med markberedning eller liknande. Som privatperson eller företag har man en skyldighet att göra sig av med det eftersom massorna av någon anledning inte kan användas på samma plats där de uppkom.
  • Produkt är istället massor som är brutna från en täkt eller från ett grustag med syfte att användas till anläggningsändamål eller liknande.

Lagstiftningen gör alltså skillnad på avfall och produkt. Massor i form av produkter får lagras hur länge som helst, dock får det inte utgöra nedskräpning och produkten får användas nästan var som helst. Avfall har restriktioner på både var det får användas och hur länge det får lagras. Läs vidare i texten för resonemang kring hur användandet av schaktmassor kan ske.

Var kommer massorna ifrån

Företagare som hanterar massor behöver ställa sig frågan var dessa massor har uppkommit. Ibland kan massor uppkomma vid anläggningsarbeten på obruten mark. Denna typ av massor kallas jungfruliga massor, eftersom de högst troligt inte är förorenade. Däremot räknas massorna fortfarande som ett avfall eftersom du som verksamhetsutövare behöver göra dig av med dem. Eftersom jungfruliga massor troligtvis inte föranleder till någon föroreningsrisk råder att verksamhet eller företagare får använda avfallet in princip var som helst (men läs nedanstående frågor för att garantera att du inte behöver tillstånd på grund av andra omständigheter).

Om massorna istället kommer från redan exploaterad mark som schaktas bort, finns risken att dessa massor är förorenade. Om de används i anläggningsarbeten kan de föranleda så kallad "ringa föroreningsrisk" eller en större risk. Om risken att massorna påverkar människors hälsa eller miljö är ringa eller mer, ska användingen av avfallet prövas av Miljönämnden. Verksamheten ska då anmäla hanteringen till Miljökontoret, via blanketten ”Anmälan av uppläggning av massor eller avfall för anläggningsändamål”.

Är massorna förorenade eller inte

Om det uppkommer avfallsmassor som behöver lagrs, då det ännu inte finns något givet användningsområde för massorna, ska företaget eller privatpersonen anmäla detta till Miljökontoret eftersom det innebär så kallad "lagring av avfall". Anmälan görs t.ex. när det ska bedrivas insamling av icke-farligt avfall, som ska användas till bygg- och anläggningsändamål. En anmälan krävs om planen är att det på platsen vid något tillfälle finns mer än 10 ton massor under ett kalenderår. Om du har en mindre mängd massor under ett år, eller om du har kontinuerlig omsättning på dina massor och ingen föroreningsrisk råder, krävs ingen anmälan till miljökontoret.

Om du behöver genomföra en anmälan, gör du det via "Anmälan om lagring av icke-farligt avfall" genom blankett ”Anmälan av uppläggning av massor" Word, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Anledningen att det krävs en anmälan för lagring av avfall är för att avfall enligt Avfallsförordningen inte får lagras på samma ställe i mer än tre år och kräver således viss kontroll. Utgörs avfallet av farligt avfall ska det framgå i anmälan. En hantering av farligt avfall måste alltid anmälas till Miljönämnden.

Förändrar massanvändningen naturmiljön

Om de massor du planerar använda på en annan plats kan komma att ändra naturmiljön på platsen, krävs ett samråd med Miljönämnden och eventuellt andra berörda parter. Detta gör du genom att ta kontakt med Miljökontoret.

Sidan uppdaterad 2020-02-18 av