Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Stugby på del av Berga 9:3

Planområdet är beläget i Berga by ca 500 m öster om området för Vasaloppsstarten och gränsar i sydväst mot Bergavägen och gränsar i sydväst mot Bergavägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en stygby med ca 20 mindre fritidshus på del av fastigheten Berga 9:3.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 29 April 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:588 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                    eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                          plan@malung-salen.se                           Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                       Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                          Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-04-01 av