Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Polisstation i Sälen

Planområdet är beläget strax norr om centrumhuset i Sälen.

Syftet med detaljplanen är att tillskapa arbetsplatser för fler poliser i kommunen. Befintliga lokaler vilka polisen arbetar från idag är inte tillräckliga för framtida utveckling av verksamheten. Detaljplanen möjliggör för utvecklingen av polisverksamheten samt byggnation av en ny polisstation  i Sälens by.

Samrådsförslaget består av följande handlingar :


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

På grund av rådande virussituation finns det ingen möjlighet att bjuda in till samrådsmöte med alla berörda. Utöver möjlighet till kontakt via telefon eller mail kommer det därför finnas
möjlighet att ställa frågor till personal från planavdelningen på servicekontoret i Sälen följande datum: 2 juni, 16 juni samt 23 juni.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 Juni 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:19 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:   
plan@malung-salen.se
eller
Malung-Sälens kommun
                       
Stadsbyggnadskontoret                                                                    
Box 14
782 21 Malung 
                                                                    

Ansvarig handläggare: Matilda Bolin                                                      

Sidan uppdaterad 2020-05-15 av