Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Östra Sälen 8:116

Planområdet är beläget i östsluttningen ovanför Sälens centrum, i anslutning till Vikhansvägen.

Detaljplanen möjliggör för att 10 nya fastigheter styckas av. I planområdets västra del skapas tomter för bostadsändamål på minst 1000 m2 och i den östra delen skapas tomter för bostäder i kombination med småindustri på minst 1500 m2.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

Va-kartaPDF

NaturvärdesinventeringPDF

BehovsbedömningPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 15 Januari 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:692 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:

plan@malung-salen.se

eller

Malung-Sälens kommun
Stadsbyggnadskontoret
Box 14
782 21 Malung

Ansvarig handläggare: Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2020-12-11 av