Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Handelsområde Stöten Centrum

Planområdet är beläget inom Stötens skidanläggnings centrala delar.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till att uppföra en livsmedelsbutik i anslutning till anläggningens centrum. Viss kompletterande service så som ytor för reception och annan service kan blir aktuellt.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-planPDF


 

Fastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 29 Januari 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2018:234 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                             eller til e-post:


Stadsbyggnadskontoret                                        plan@malung-salen.se                             Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                     Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                        Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2019-12-04 av