Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Bostäder vid Curt Ewerts väg

Planområdet är beläget i Lindvallen, strax sydväst om Sälfjällstorget.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för exploatering av nya lägenheter på fastigheten Västra Sälen 2:29. Planförslaget bedöms ge ett tillskott med bostäder för ca 160 personer.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:


SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

Va-planPDF

NaturvärdesinventeringPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggnadskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?


Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 25 November 2019. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:594 vid ett yttrande.


Du kan skicka ditt yttrande till:                         eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                 plan@malung-salen.se                                       Malung-Sälens kommun
Box 14                                                           Ansvarig handläggare:

782 21 Malung                                              Johan Sandgren

Sidan uppdaterad 2020-03-10 av