• Kontakt

Skyddsjakt

Ibland kan vilda djur utgöra hälsorisk eller skada djur, byggnader eller grödor. Allt vilt och dess boplatser är dock fredat, därför bör också jakt på djuren undvikas i största möjliga mån. Här kan du läsa vad som gäller om vilda djur som stör.

Behövs skyddsjakt?

Enligt jaktlagens 1 kap 1 § är allt vilt fredat, det gäller även vilda djurens boplatser. Därför ser Miljönämnden att man som markägare eller fastighetsägare i första hand försöker skrämma bort eller göra det svårt för det vilda djuret att förstöra på fastigheten. Till exempel kan fågelskrämmor eller snubbeltrådar för gäss sättas upp. På Viltskadecenters hemsida kan du läsa mer om olika skrämselmetoder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I vissa fall kan länsstyrelsens viltenhet hjälpa till med skrämselmetoder.

Skyddsjakt

Om skrämselmetoder inte fungerar kan jakt på djuret genomföras som en sista utväg. Regler om vilka djur som omfattas av skyddsjakt under vilka tider på året, finns skrivet längst ner i Jaktförordningens bilaga 4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. De djur som omfattas av skyddsjakt får jagas av fastighetsägaren eller jakträttsinnehavaren på eget initiativ.

Om djuret eller fågeln inte omfattas av bilaga 4 måste tillstånd till skyddsjakt sökas. Detta görs hos Länsstyrelsen Dalarna. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Inom tätbebyggt område

Jakt får inte bedrivas inom detaljplanelagt område eller inom det som benämns som ”samlad bebyggelse” i kommunens översiktsplan. Om ett djur utgör en olägenhet inom tätbebyggt område kan kommunens skyddsjägare tillåtas att avliva eller fånga in djuret. Skyddsjägarna har tillstånd från Polisen att bedriva jakt med skjutvapen inom tätbebyggt område. Det är miljökontoret som förmedlar kontakt till skyddsjägarna, därför ska en skriftlig anmälan där det framgår vilket djur, vilken fastighet och varför djuret utgör en olägenhet göras till miljökontoret. Miljönämnden gör sedan en bedömning om det kan vara lämpligt med skyddsjakt eller ej.

Använd gärna blanketten ”Störningsanmälan” Word, 83 kB, öppnas i nytt fönster. som finns på Malung-Sälens kommuns hemsida till detta.

Lösspringande katter

Mark- och Miljödomstolen har slagit fast att det är acceptabelt att katter rör sig fritt utomhus såväl på ägarens som på andras fastigheter. De berörda får själv freda tomten mot passerande katter utan att skada själva djuret. Att katter emellanåt passerar över en tomt - och då kissar i rabatter, ligger på utemöbler, m.m. - utgör, enligt domstolen, inte en störning av sådan betydelse att den i Miljöbalkens mening är en olägenhet för människors hälsa.

Tåligheten när det gäller antalet katter är emellertid, enligt beslutet, att en familj kan ha upp till några stycken katter. Om de enskilda kattägarna var för sig har ett stort antal katter kan situationen alltså fortfarande utgöra en olägenhet. Att hålla fler än 9 katter kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Det är i övrigt länsstyrelsens djurskyddsenhet som hanterar samtliga djurskyddsfrågor.

Sidan uppdaterad 2020-11-12 av