• Kontakt

Nedgrävning av häst

Om du vill begrava din häst hemma på gården är det ofta möjligt. Men för att undvika negativ påverkan på miljön och människors hälsa måste du välja platsen med omsorg.

Det ska alltid göras en bedömning utifrån markförhållanden, avstånd till vatten och för att undvika olägenheter för miljön och människors hälsa.

I Jordbruksverkets föreskrifter anges att självdött eller avlivat hästdjur ska skickas till en steriliserings- eller förbränningsanläggning (SJVFS 2006:84, 2 kap 27 §). Men med rätt hantering kan begravning av häst ske hemma. Begreppet "animaliska biprodukter" används ofta i text och innebär självdöd eller avlivad häst.

Tänk på detta vid nedgrävning av häst:

  • Avståndet från botten av graven till grundvattenytan ska vara minst 1,5 meter.
  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 100 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde eller i område med fornlämningar. Se också till att nedgrävningen inte skadar värdefull natur.
  • Nedgrävning bör endast ske på jordbruksfastighet och så snart som möjligt efter att djuret har dött.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.
  • Dödsorsak ska vara utredd så att hästen inte haft någon smittsam sjukdom som gör nedgrävningen olämplig.


Har du några frågor kan du kontakta miljökontoret:

Miljokontoret@malung-salen.se eller 0280-183 90

Fyll i blanketten "Anmälan om nedgrävning av häst Word, 74 kB." och skicka in till Miljökontoret. (För att fylla i den kan du behöva klicka på knappen "Aktivera redigering" högst upp i dokumentet).

Sidan uppdaterad 2018-10-01 av