• Kontakt

Anmälningspliktiga verksamheter

Så kallade "hygienlokaler" där allmänheten erbjuds en hygienisk behandling och "offentliga lokaler" där allmänheten ges möjlighet till bassängbad eller där barn vistas dagtid, samt solarier, ska anmälas till Miljökontoret innan verksamheten startar.

Anmäl din verksamhet

Dessa verksamheter är anmälningsplika enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, och listas även längre ner på denna sida. Miljökontoret bedömer hälsoskyddsaspekterna vid dessa anläggningar. Syftet med anmälan är att myndigheten ska bedöma de hälsomässiga riskerna med såväl lokaler som verksamhet innan verksamheten startar. I Miljökontorets handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter som lämnats in och att ta beslut om eventuella försiktighetsåtgärder som ska följas i verksamheten.

Om en anmälningspliktig verksamhet får förändrade förutsättningar innebär det också att det behöver göras en ny anmälan till och prövning av Miljökontoret.

En ny anmälan behöver göras i följande fall:
• Start av en anmälningspliktig verksamhet
• Utökning av befintlig verksamhet
• Byte av lokal
• Start av ambulerande verksamhet
• Utbyggnad betydande förändringar i lokalen, till exempel göra nytt behandlingsrum
• Byte av ägare/ organisationsnummer

En verksamhet ska anmälas senast sex veckor före start. Det är viktigt att anmälan är så komplett som möjligt och att efterfrågade uppgifter bifogas för att inte förlänga handläggningstiden. Det är förbjudet att bedriva anmälningspliktiga verksamheter utan att anmälningsplikten fullgjorts. I annat fall finns risk för att verksamheten belastas med en straffavgift, en så kallad miljösanktionsavgift. 

Vid flera verksamhetsutövare:
Om flera verksamhetsutövare arbetar inom samma lokal ska var och en anmäla sin egen verksamhet, även om de ägnar sig åt samma typ av behandlingar. I dessa fall ska det i anmälan redovisas både den egna verksamhetens egenkontroll och hur ansvaret är fördelat mellan de olika verksamheterna.

Fler typer av verksamheter blir anmälningspliktiga år 2021

Ett nytt regelverket började gälla 1 juli 2021, med förändringar i 38§ i Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, gällande bestämmelser om anmälningsplikt för hygieniska verksamheter. Det innebär att från och med den 1 juli 2021 omfattar anmälningsplikten även stickande/ skärande verksamheter, där det finns en risk för annan smitta än bara blodsmitta. Anmälningsplikten utvidgas till att även omfatta exempelvis behandling där man använder rakkniv/rakblad mot huden, håltagningspistol eller stickande/skärande instrument för att avlägsna död hud. (Behandlingar där det kan finnas en risk att ett orent stickande/skärande instrument har möjlighet att överföra svamp, bakterier eller virus som orsakar infektion i de ytliga hudlagren.)

Den nya regleringen innebär att en verksamhet är anmälningspliktig oavsett om en sådan verksamhet startas eller om den är befintlig. En befintlig verksamhet som har blivit anmälningspliktig ska anmälas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast den 1 september 2021 enligt regelverket. Om detta inte har gjorts då, behöver det göras så snart möjligt därefter.

Miljökontoret har tillsyn över de bassängbad och strandbad som finns i kommunen och som används av allmänheten.

Badanläggningar som ska anmälas till Miljökontoret är t.ex. bassängbad (både inomhus och utomhus) och bubbelpooler som är avsedda för allmänheten eller används av många människor.

I en badanläggning vistas ofta många människor samtidigt. Vattnet tillförs hela tiden föroreningar och måste hela tiden renas.

Badvattnet renas dels genom en reningsanläggning och även genom tillförsel av desinficeringsmedel, där klor är det vanligaste. Att tillföra klor eller annat desinficeringsmedel är både en reningsteknik och verkar i förebyggande syfte. Medlet tar hand om bakterier och vissa virus som tillförs vattnet.

Exempel på hygienlokaler är anläggningar där olika skönhetsbehandlingar bedrivs eller där någon "tar hand om" din kropp.

En verksamhet är anmälningspliktig när det rör sig om en behandling där det används stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, hyvlar, rasp eller andra liknande skärande eller
stickande verktyg.

Exempel på hygieniska behandlingar är:

 • tatuering
 • kosmetisk tatuering
 • fotvård
 • akupunktur
 • piercing
 • öronhåltagning
 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta

Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen av solarier till de kommunala miljönämnderna. Detta innebär även att solariverksamheter ska anmälas till miljönämnden.

Anmälan av verksamheten ska göras innan den startas upp eller under tiden verksamheten pågår för de anläggningar som var i bruk innan lagstiftningen trädde i kraft.

Det är solarier med rören "UV typ 3" som ska anmälas till miljönämden. Andra typer av solarier, som medicinska anläggningar, ska godkännas av Statens Strålskyddsinstitut.

Verksamheter där barn vistas (vanligtvis dagtid) exempelvis förskola, skola och fritidshem ska anmälas till Miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan de startar.

Detta gäller både kommunalt drivna verksamheter och verksamheter i privat regi.


Egenkontroll och tillsyn

För alla verksamheter ska det finnas ett upprättat ett egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram finns till för att olägenheter inte ska uppstå för människors hälsa och miljön. I egenkontrollen ska det finnas en skriftlig ansvarsfördelning och rutiner för t.ex. hygien och kemikaliehantering i verksamheten.

Vid en inspektion kontrolleras bland annat lokalernas inredning, utformning, städning och så vidare. Syftet med tillsynen är att garantera allmänheten god hälsa och bra miljö.

Ej anmälningspliktiga verksamheter

Andra typer av verksamheter som inte är anmälningspliktiga men som Miljökontoret har tillsyn över är till exempel:

 • Hotell
 • Vandrarhem
 • Camping
 • Diskotek
 • Idrottsanläggning
 • Massage
 • Hudvård
 • Frisör
Sidan uppdaterad 2021-09-01 av