• Kontakt

Avfallsregistret

Information till företag som hanterar farligt avfall i sina verksamheter, angående den nya Avfallsförordningen och Naturvårdsverkets avfallsregister.

Den 1 augusti 2020 trädde stora delar av den nya Avfallsförordningen (2020:614) i kraft. I den finns bland annat nya regler om vad som gäller för företag som hanterar farligt avfall.

Alla företag har inte kännedom om att de hanterar farligt avfall. Dock är det många som omfattas av den nya Avfallsförordningen då de flesta företag har t.ex. lysrör, batterier och liknande (som klassas som farligt avfall) i sin verksamhet.

På denna sida kommer vi löpande att lägga upp information om den nya Avfallsförordningen (2020:614) och Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vad är farligt avfall?

I Miljöbalken (1998:808) finns det definierat vad som klassas som avfall:

Med avfall avses i denna balk varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med, eller avser göra sig av med, eller är skyldig att göra sig av med

Avfall kan vara antingen icke-farligt, eller farligt men de nya reglerna vi informerar om här omfattar enbart farligt avfall. Farligt avfall är ett föremål, eller ämne som klassas som avfall, samtidigt som det innehåller halter av någon kemisk substans eller grundämne i sådana nivåer att de kan vara farliga för människors hälsa, eller miljön.

För att ta reda på om er verksamhet omfattas av de nya reglerna behöver ni läsa bilaga 3 i Avfallsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och kontrollera om det i er verksamhet uppkommer, eller förekommer något ämne eller föremål som klassas som farligt avfall. Ämnen, eller föremål som klassas som farligt avfall är i bilaga 3 markerade med en asterisk ” * ” vid sin avfallskod.

Här på riksdagens hemsida finns hela den nya Avfallsförordningen med bilagor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfallsregistret

I den nya Avfallsförordningen framgår att Naturvårdsverket ska upprätta ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar med, förmedlar, eller behandlar farligt avfall, ska förutom att föra anteckningar över detta i den egna verksamheten (vilket det har varit lagkrav på sedan tidigare), nu även rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverkets nyligen upprättade avfallsregister.

För att ta reda vilka uppgifter som ska antecknas, se fliken Vad ska jag anteckna. Rapportering till Avfallsregistret är öppen och ska ske fortlöpande. Efter den 31 december 2021 kommer det vid försenad, eller utebliven rapportering vara förenat med miljösanktionsavgift.

 • För producenter och transportörer ska dessa anteckningar om farligt avfall upprättas innan det farliga avfallet transporteras bort.
 • För de övriga ska dessa anteckningar om farligt avfall upprättas senast två arbetsdagar från det att de inkom i verksamheten.
 • Alla ska sedan rapportera in dessa uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret senast två arbetsdagar från det att anteckningarna upprättades.

Webbadress till avfallsregistret: https://www.naturvardsverket.se/avfallsregister Länk till annan webbplats.

På webbsidan finns flera olika e-tjänster att rapportera i. Vilken e-tjänst som din verksamhet ska använda sig av är beroende på vilken typ av verksamhet som ni bedriver.

 • För transportörer ska de egna anteckningarna sparas i 12 månader.
 • För övriga ska de egna anteckningarna sparas i 3 år.

Miljökontorets roll

Miljökontoret bedriver tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken, på uppdrag av Miljö- & stadsbyggnadsnämnden i Malung-Sälens kommun. Det är vår uppgift att granska och kontrollera de verksamheter som finns i kommunen vilka omfattas av Miljöbalken samt andra förordningar knuten till denna. För att säkerställa att de lever upp till gällande tillstånd och lagstiftning.

Miljökontoret har utöver detta uppdrag även en viktig roll inom upplysning, vägledning och rådgivning till verksamheterna i kommunen för att de ska kunna uppfylla de lagkrav som ställs.

Det är dock er skyldighet som verksamhetsutövare att ta reda på om ni berörs av denna nya förordning. Miljökontoret kommer framöver att bedriva tillsyn av rapporteringen till avfallsregistret.

Vad ska jag anteckna?

Viktiga paragrafer i 6 kap, Spårbarhet för farligt avfall, Avfallsförordning (2020:614).

Anteckningsskyldighet för avfallsproducenter

6 kap, 1 §: Den som producerar farligt avfall i eller i samband med en yrkesmässig verksamhet ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

 1. var avfallet producerats,
 2. datum för borttransport,
 3. transportsätt,
 4. vem som ska transportera bort avfallet,
 5. avfallets vikt i kilogram, och
 6. den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas.

Av 15 kap. 4 § miljöbalken framgår att med avfallsproducent avses den som ger upphov till avfall (ursprunglig avfallsproducent) och den som genom förbehandling, blandning eller andra förfaranden ändrar avfallets art eller sammansättning.

Anteckningsskyldighet för transportörer

6 kap, 2 §: Den som transporterar farligt avfall och är tillståndspliktig enligt 5 kap. 1 § eller anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 eller 8 § ska för varje typ av farligt avfall som transporteras anteckna uppgifter om

 1. från vem och från vilken plats avfallet ska transporteras,
 2. datum för transport,
 3. transportsätt,
 4. avfallets vikt i kilogram, och
 5. till vem och till vilken plats avfallet ska transporteras.

Uppgifterna ska antecknas innan transporten påbörjas. Skyldigheten att anteckna gäller inte transport av avfall som utförs av den som producerat, samlat in eller behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt 1 eller 3 § eller enligt 5 § 3.

Om avfallet transporteras av flera transportörer ska anteckningarna enligt första stycket endast omfatta transportörens del av transporten.

Anteckningsskyldighet för insamlare

6 kap, 3 §: Den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall ska för varje typ av farligt avfall

 1. senast två arbetsdagar efter att avfall tas emot, anteckna uppgifter om
 2. a) vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,
 3. b) datum för mottagandet,
 4. c) transportsätt, om avfallet transporterades av den som samlar in avfallet,
 5. d) avfallets vikt i kilogram, och
 6. e) den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att insamlaren transporterar eller lastar om det, och
 7. innan avfallet transporteras bort, anteckna uppgifter om
 8. a) datum för borttransport,
 9. b) transportsätt,
 10. c) vem som ska transportera avfallet,
 11. d) avfallets vikt i kilogram, och
 12. e) den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Anteckningsskyldighet för handlare och mäklare

6 kap, 4 §: Den som är handlare eller mäklare ska för varje typ av farligt avfall anteckna uppgifter om

 1. vem som sålde eller förmedlade avfallet,
 2. datum för när avfallet såldes, förmedlades eller köptes,
 3. vikten i kilogram på det avfall som såldes, förmedlades eller köptes, och
 4. till vem avfallet såldes eller förmedlades.

Uppgifterna ska antecknas senast två arbetsdagar efter att avfallet såldes, förmedlades eller köptes.

Skyldigheten att anteckna gäller inte sådan hantering av avfall som medför anteckningsskyldighet enligt 1-3 eller 5 §.

Anteckningsskyldighet för behandlare

6 kap, 5 §: Den som yrkesmässigt behandlar farligt avfall ska för varje typ av farligt avfall

 1. senast två arbetsdagar efter att avfallet tas emot, anteckna uppgifter om
 2. a) vem som senast hanterade avfallet på annat sätt än genom att transportera eller lasta om det och på vilken plats avfallet hanterades,
 3. b) datum för mottagandet,
 4. c) avfallets vikt i kilogram, och
 5. d) den plats där avfallet ska behandlas,
 6. när avfallet har behandlats, anteckna uppgifter om
 7. a) avfallets vikt i kilogram,
 8. b) de behandlingsmetoder som har använts,
 9. c) vikten i kilogram på det avfall som efter behandlingen har blivit icke-farligt avfall,
 10. d) den mängd produkter och material i kilogram som har upphört att vara avfall efter att ha förberetts för återanvändning, materialåtervunnits eller återvunnits på annat sätt, och
 11. innan avfallet transporteras bort, anteckna uppgifter om
 12. a) datum för borttransport,
 13. b) avfallets vikt i kilogram,
 14. c) transportsätt, om avfallet ska transporteras av den som behandlar avfallet,
 15. d) vem som ska transportera avfallet, och
 16. e) den mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det.

Uppgifter enligt första stycket 2 ska sammanställas kvartalsvis senast den sista dagen i januari, april, juli och oktober månad för det närmast föregående kvartalet.

Skyldigheten att anteckna enligt första stycket 3 gäller inte transport av avfall som har producerats av den som har behandlat avfallet och som är anteckningsskyldig enligt 1 §.

6 kap, 9 §: Naturvårdsverket ska föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall som lämnas enligt 11 § (avfallsregistret).

6 kap, 11 §: Den som är anteckningsskyldig ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1-5 §§ till avfallsregistret. Uppgifterna ska lämnas elektroniskt senast två arbetsdagar efter den tidpunkt när anteckningen ska göras eller sammanställas enligt 1-5 §§ och i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 18 §.

6 kap, 18 §: Naturvårdsverket får meddela ytterligare föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter till avfallsregistret.

Sidan uppdaterad 2021-10-11 av